Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Blije Wijnen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Blije Wijnen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Blije Wijnen ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Blije Wijnen zijn vrijblijvend en Blije Wijnen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Blije Wijnen. Blije Wijnen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Blije Wijnen zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Levering

3.1 De door Blije Wijnen opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 De minimale ordergrootte is 1 fles. Er geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 9,00 per adres binnen Nederland, ongeacht het bestelde aantal dozen. Voor bestellingen die in bedrag groter zijn dan € 150,00 worden door Zuiver Wijnen geen bezorgkosten gerekend. Voor zendingen aan Europese adressen zal Blije Wijnen apart de bezorgkosten berekenen. Voor afwijkende (geschenk)verpakkingen en verpakkingsformaten gelden afwijkende bezorgkosten, die nader door Blije Wijnen vast te stellen zullen zijn.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling kan geschieden per IDEAL, Bancontact, PayPal, VISA, Mastercard of Sofort.

4.3 Pas nadat de betaling is ontvangen door Blije Wijnen, zal Blije Wijnen op levering over gaan.

4.4 Indien zich een probleem voordoet met de onder 4.2 genoemde betaalmogelijkheden, en Blije Wijnen al wel tot levering is overgegaan, zal de maximale betalingstermijn 10 werkdagen bedragen. Bij overschrijding van die betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Blije Wijnen bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Blije Wijnen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Blije Wijnen gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Blije Wijnen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van ontvangst door u. Tussen verzending en levering draagt Blije Wijnen het risico voor de te leveren producten.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Blije Wijnen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf kalenderdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Blije Wijnen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Blije Wijnen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zal het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten worden gerestitueerd.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Blije Wijnen, dan wel tussen Blije Wijnen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Blije Wijnen, is Blije Wijnen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Blije Wijnen.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Blije Wijnen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Blije Wijnen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In het geval Blije Wijnen door overmacht de geplaatste order niet kan leveren zullen reeds betaalde dragen voor aankoop en levering van deze order worden gerestitueerd.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Blije Wijnen schriftelijk opgave doet van een adres, is Blije Wijnen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Blije Wijnen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Blije Wijnen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Blije Wijnen deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 Blije Wijnen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 Blije Wijnen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Retourbeleid
Indien u een aankoop wilt retourneren vragen wij u om ons, een e-mail te sturen.

Winkelwagen
Scroll naar boven